สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุโขทัย

ชื่อหน่วยงาน: 
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่: 
118/4 หมู่4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
จังหวัด: 
สุโขทัย
เบอร์ติดต่อ: 
0-5561-1889
ผู้ประสานงาน: 
นายพลอย พุ่มมาก ประธานสาขา
กิจกรรมและโครงการ: 
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์คุ้มครองการส่งเสริมการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทกิจกรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2546และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้