สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลน่านกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
054-710138
ผู้ประสานงาน: 
จ.ส.ต.ทรงศักดิ์ ชาญโลหะ ประธานสาขาฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสุขภาพ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางประสานงานและขับเคลื่อน ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัด -เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายไปยังทุกอำเภอทุกตำบล /ทุกหมู่บ้าน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด