สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดชั้น1 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอียด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ: 
043-777121
กิจกรรมและโครงการ: 
สนับสนุนเงินสงเคราะห์คนชรา สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนเงินผู้มีรายได้น้อย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง