สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก (กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ)

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก (กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ)
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น1
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-311480
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวจันทนา พิริยะขจร
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริม ประสาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริม สนับสนับสนุน  และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม