สำนักงานปกครอง จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานปกครอง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-4496279
ผู้ประสานงาน: 
นายมงคล สุกใส
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาสาสมัครช่วยเหลืองานในสังกัด กองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท