สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-512887
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ