สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก (ศาลากลางจังหวัด) ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองจ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-315050
ผู้ประสานงาน: 
คุณจุฑามาศ ใหญ่คุ้ม นักวิชาการวัฒนธรรม
เบอร์แฟกซ์: 
037-321442
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการลานวัฒนธรรม - เพื่อสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวอบอุ่นให้กับเด็กและเยาวชนให้เยาวชนได้เรียนรู้รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ 
เป็นองค์กรในการบูรณาการ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภาคภูมิใจและมีวิถีชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน วัฒนธรรม นำสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน