สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสุโขทัย

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่: 
สนง. เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ. เมือง จ.สุโขทัย
จังหวัด: 
สุโขทัย
เบอร์ติดต่อ: 
0-5561-1314, 08-9667-5932
ผู้ประสานงาน: 
นางสมจิตร์ คชรัตน์ เลขาเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เป็นเด็ก เยาวชน ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่งเป็นต้น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ