หอการค้าจังหวัดนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้าจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่: 
151/79 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-25467, 034-254231, 034-210230
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญชู ภุชงค์ประเวศ
เบอร์แฟกซ์: 
034-254647, 034-254231
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆเพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครปฐม 2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก 3. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 4. ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการค้า และผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ 5. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ 6. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 7. ให้ความร่วมมือกับหอการค้าอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ