องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
119/7 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-546439
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมจักร ประธานองค์กรฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เยี่ยมบ้าน พูดคุยติดตามความคืบหน้าของปัญหา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอดส์ทั้งการป้องกันและสร้างความเข้าใจเนื่องเอดส์สามารถอยู่ด้วยกันได้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบเอดส์
2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ให้กับชุมชนและครอบครัว
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเอดส์

ประเภทของความช่วยเหลือ 
1.เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
2.บริจาคเงิน
3.มอบสิ่งของเครื่องใช้ (ถุงยังชีพ)