องค์กรบ้านเกื้อรัก สาขา 59 จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรบ้านเกื้อรัก สาขา 59 จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่: 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
083-1490008, 085-0008069
ผู้ประสานงาน: 
นายรัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการจิตอาสาสร้างความดีช่วยสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

ความเป็นมา
ปัจจุบันสภาวะการดำรงชีพของประชาชน ในสังคมไทย ต้องดิ้นรน ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ความเครียดจากหน้าที่การงาน การดำรงชีพอย่างรีบเร่งเพื่อเอาตัวรอด ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและเสื่อมโทรมลง การแก่งแย่งกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด การหลงฟุ้งเฟ้อไปกับอบายมุข ค่านิยม กิเลสต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คนเห็นแก่ตัว ขาดศีลธรรม จริยธรรม ครอบครัวขาดความอบอุ่น และก่อให้เกิดโรคพิษทางจิตวิญญาณ คนเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ในจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ญาติผู้ป่วยที่มาคอยเฝ้าดูแลผู้ป่วยมีจำนวนมากจนล้นเรือนพักญาติ และต้องเสียเวลามาคอยอยู่เฝ้าผู้ป่วยหลายวัน บางรายก็อยู่กันเป็นอาทิตย์ เป็นเดือน ทำให้สุขภาพร่างกาย จิตใจของญาติผู้ป่วยเสื่อมแย่ลง อันอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตามมาได้ ดังนั้นองค์กรบ้านเกื้อรักสาขา 59 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาช่วยสังคม โดยประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตอาสามาช่วยกันดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วย ตลอดจนอบรมให้ความรู้ในด้านการดูแลให้กำลังใจ การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจทั้งของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยควบคู่กันไป เพื่อให้ทั้งคู่มีกำลังใจที่จะต่อสู้เอาชนะโรคภัยและอยู่อย่างมีความสุข มีความหวังในชีวิตต่อไป ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา

   วัตถุประสงค์

    1. เพื่ออบรมให้ความรู้ศีล 5 และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมาย

    2. เพื่ออบรมให้ความรู้หลักการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต แก่ผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

    3. เพื่ออบรมปลุกจิตสำนึกให้ผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วย ให้รู้คุณค่าของชีวิต และมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข โดยใช้หลักธรรมของศีล 5

    4. เพื่ออบรมให้ญาติผู้ป่วยมีความรู้ด้านการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและตนเอง

    5. เพื่อให้ญาติผู้มาเฝ้าผู้ป่วยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่เหงา โดยเลือกเข้ารับการบริการ และเข้าอบรมเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของตนเอง

กิจกรรมที่ผ่านมา
จัด กิจกรรมอบรม และกิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม(ฟรี) แก่ผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วย ณ อาคารพักญาติผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เช่น ตัดผม นวดแผนไทย ให้ความบันเทิงด้านดนตรี และอบรมให้ความรู้ด้านธรรม ด้านการดูแลให้กำลังใจ การฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต