องค์กรชุมชนท่าเรือจ้าง

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรชุมชนท่าเรือจ้าง
ที่อยู่: 
77 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-511602
ผู้ประสานงาน: 
นางวิไลวรรณ ดำรงพานิชกิจ ประธานชุมชนท่าเรือจ้าง
กิจกรรมและโครงการ: 
1.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาพึ่งตนเอง 3.เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการร่วมกัน 4.เพื่อส่งเคราะห์ในด้านสวัสดิการให้กับเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ขาดโอกาสในสังคม 5.เพื่อประสานงานกับองค์กร สมาคม มูลนิธิ และชมรมการกุศลต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง