องค์กรเราฎอตุ้ลญีนาน

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรเราฎอตุ้ลญีนาน
ที่อยู่: 
5 ม.3 ถ.พัฒนาปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
ผู้ประสานงาน: 
นายเกษม มัดรอ ประธานกรรมการบริหาร
กิจกรรมและโครงการ: 
ตั้งเป็นกองทุนบริจาค วัสดุสิ่งของ เป็นองค์ด้านศาสนา รับบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางมอบแก่ผู้ยากไร้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม

1.ส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้กรอบแห่งคุณธรรมความดี
2.ส่งเสริมการศึกษา เยาวชนในด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่ออบายมุขและสิ่งเสพติด
3.ส่งเสริมให้เกิดความรักและสามัคคีในชุมชนดูแลสวัสดิการทุกช่วงวัย