องค์กรสาธารณประโยชน์ ใจสะอาด

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรสาธารณประโยชน์ ใจสะอาด
ที่อยู่: 
43 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
053-611033
ผู้ประสานงาน: 
นางนิภาวรรณ กมลธรรมโชติ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนชาวไทยภูเขาและสร้างดอกาสในการประกอบอาชีพและลดภาวะ กรอพยพละทิ้งถิ่นฐาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน