องค์กรภาคเอกชนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรภาคเอกชนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ที่อยู่: 
เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5633-4714, 0-5633-4719
ผู้ประสานงาน: 
นายจินต์ วิภาตะกลัศ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการแขนงต่าง ๆ แก่สังคมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริจาควัสดุทางการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน