องค์กรพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ที่อยู่: 
3/16 ม.3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-2920836
ผู้ประสานงาน: 
ประธาน อสม. อินทร์บุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้ด้ามออกกำลังกายและฟื้นฟูอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เพิ่มความสามัคคีด้านการดำรงชีวิตให้มีการประหยัดอดออมและใช้จ่ายอย่างพอเพียง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ