องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์กลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์กลุ่มกัลยาณมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
119/7 ถ.ประชาธิปไตย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.พัชราภรณ์ ธรรมจักร
กิจกรรมและโครงการ: 
1.สงเคราะห์ผู้ป่วยและติดเชื้อ HIV 2.มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก 3.รณรงค์เพื่อลดการรังเกลียด เด็กที่ติดเชื้อ HIV 4.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ให้กับชุมชน,ครอบครัว 5.พัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ HIV บริจาคเงินและสิ่งของเช่น ถุงยังชีพ นม เครื่องใช้ผ้าห่ม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด