ชมรมคนพิการพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนพิการพิษณุโลก
ที่อยู่: 
816/9 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จังหวัด: 
พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ: 
086-2080412, 055-22262
ผู้ประสานงาน: 
นายอรรถพล ขาวแจ่ม ประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย ประสานความร่วมมือให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ ขยายและพิทักษ์สิทธิคนพิการทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

ประเภทของการให้
1.อาสาทำงานเพื่อสังคม
2.บริจาคเงินช่วยเหลือตามสมควร
3.มอบรถโยก,รถเข็น,เครื่องยังชีพ ตามกำลังความสามารถ