องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-411141, 081-7354997
ผู้ประสานงาน: 
นายปิยะ เจนสมุทร นายก อบต.
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รับบริจาคสิ่งของ เช่น ถุงยังชีพ เครื่องมือประกอบอาชีพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1.ให้องค์ความรู้และเข้าถึงภายในชุมชน
2.กระตุ้นชุมชนให้มีการตื่นตัวในการดูแลบุคคลในครอบครัว
3.ให้การช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
4.ทำให้ครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งขึ้น