องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
222 ม.3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-532712, 081-9205029
ผู้ประสานงาน: 
นายเอนก ไกรทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อีเมลล์: 
Anel0101@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.สร้างสรรสังคมให้พึ่งตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำรัส 2.จัดกิจกรรมวันครอบครัว รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมครอบครัวตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร 3.จัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาต่าง ๆ 4.จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพ สุขภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
บริหารจัดการงานกระจายอำนาจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ละงานถ่ายโอนจากกระทรวงอื่นๆ