องค์การบริหารส่วตำบลไร่รถ จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วตำบลไร่รถ จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-591682, 081-8805959
ผู้ประสานงาน: 
นางรัชกร ฉิมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ
เบอร์แฟกซ์: 
035-591682 ต่อ107
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1.ให้องค์ความรู้และเข้าถึงภายในชุมชน
2.กระตุ้นชุมชนให้มีการตื่นตัวในการดูแลบุคคลในครอบครัว
3.ให้การช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
4.ทำให้ครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งขึ้น