อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่: 
156 หมู่ 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
จังหวัด: 
ชุมพร
เบอร์ติดต่อ: 
089-9731007, 077-599098
ผู้ประสานงาน: 
คุณบุญหนุน ช่วยชูหนู ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ชี้เป้าเฝ้าระวัง(การสำรวจรวบรวมข้อมูล ) เชื่อมกลุ่มเดิม เสริมสร้างกลุ่มใหม่(การประสานงาน)ประสานหน่วยงานต่าง ๆในเครือข่ายเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมใจทำแผนชุมชนประสานกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่จะมีส่วนร่วมทำแผนชุมชน ได่แก่ กลุ่มผู้นำกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการชี้แจงทำความ เข้าใจกับประชาชนและเชิญชวนเข้ามีส่วนร่วม ในการทำแผน ฯ ร่วมมือกับกลุ่มผู้นำ กรรมการฯจัดเวทีชาวบ้านเพื่อร่วม กันทำแผนชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท