เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดพะเยา (องค์กรสาธารณประโยชน์) จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดพะเยา (องค์กรสาธารณประโยชน์) จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-412462, 054-431709
ผู้ประสานงาน: 
นายสุธีทัศน์ จินาวงค์
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ติดเชื้อสามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติ สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาเอดส์ในชุมชม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้