เหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร เลขานุการ

ชื่อหน่วยงาน: 
เหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร เลขานุการ
ที่อยู่: 
244/9 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 47000
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4271-1326
ผู้ประสานงาน: 
นางจารุวรรณ เนตรพรหม
กิจกรรมและโครงการ: 
สนับสุนน ส่งเสริมกิจการของสภากาชาดไทยในด้านยุวกาชาด การบริจาคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภากาชาด เป็นตัวแทนสภากาชาดในท้องถิ่น
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มีใจรักที่จะให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาส แก่ผู้ประสบภัย หรือเดือดร้อน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ