โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: 
145 ม.4 ถ.แม่สะเรียง-สบเมยต.แม่สะเรียงอ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน 58110
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
053-681380
ผู้ประสานงาน: 
นายทวี ถิ่นวนา
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในสังคม ครอบครัวเด็กและชุมชนส่งเสริมอาชีพในชุมชนคุ้มครองสิทธิเด็ก บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์กีฬา/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน