โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงใจ

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงใจ
ที่อยู่: 
25 หมู่ 5 บ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-457088, 054-457088
ผู้ประสานงาน: 
นายสมาน มากสุข ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศูนย์พักพิงใจ
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ให้การช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาทั่วกัน 2. จัดสรรที่พักอาหาร และสวัสดิการคุ้มครองเด็กที่มาพักประจำในโครงการ 3. จัดเวทีเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชนและช่วย เหลือผู้ยากไร้ในสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน