โครงการพัฒนาการเกษตรและการศึกษาอาข่า (DAPA)

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการพัฒนาการเกษตรและการศึกษาอาข่า (DAPA)
ที่อยู่: 
115 หมู่ 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ปรับปรุงส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชนเผ่าให้ดีขึ้นทั้งด้านการเกษตร สุขภาพ อนามัย รวมทั้งสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 2.ส่งเสริมให้เยาวชนอาข่าได้รับการศึกษาโดยจัดให้มีที่พักและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้ามาศึกษาในเมือง 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนเผ่า 4.ส่งเสริมบทบาทหญิงชายในชุมชนเพื่อให้ชาวอาข่าทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 5.ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 6.ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างชาวเผ่าอาข่ากับองค์กรอื่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม