โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลชัยนาท
ที่อยู่: 
199 ม. 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411071
ผู้ประสานงาน: 
นางเชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมโครงการจิตอาสา
กิจกรรมและโครงการ: 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ - ส่งเสริมให้อาสาสมัครใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างทีมสุขภาพ และประชาชนผู้มารับบริการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
- ส่งเสริมให้อาสาสมัครใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างทีมสุขภาพ และประชาชนผู้มารับบริการ