โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปดอยคำ จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปดอยคำ จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-956104
ผู้ประสานงาน: 
คุณจำลอง ยอดสุรินทร์
เบอร์แฟกซ์: 
053-956105
อีเมลล์: 
Doikham2@yahoo.com
เว็บไซต์: 
www.doikham.co.th
กิจกรรมและโครงการ: 
1.การผลิตพืชเกษตรในเชิงเกษตรอุตสาหกรรม 2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรในกระบวนการอุตสาหกรรม 3.การพัฒนาการตลาด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปให้มีคุณค่าทางอาหารและปลอดสารเคมี
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน