โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ที่อยู่: 
ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และทำที่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รับบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อรักษาจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ