โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-771932
ผู้ประสานงาน: 
นางอำไพพรรณ์ เอกตราภิรมย์
เบอร์แฟกซ์: 
053-771932
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3. โครงการในพระราชดำริ 4. โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา  10  ประเภท
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยยึดหลัก ไตรสิกขา
3. พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส