มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
ทีทำการปกครองจังหวัดชัยนาท ศาลากาลางจังหวัดชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411234
ผู้ประสานงาน: 
นางวัชรี นวลละออ เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด
กิจกรรมและโครงการ: 
รณรงค์ ป้องกัน ปราบปรามการค้า และเสพยาเสพติด ให้คำแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อรณรงค์ / ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด         
- สอดส่องดูแลการค้าและ การเสพ