มูลนิธิสาธารณสุขกุศลสงเคราะห์ เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสาธารณสุขกุศลสงเคราะห์ เชียงราย
ที่อยู่: 
386 ถ.บรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-713197
ผู้ประสานงาน: 
คุณสินธุ จงไพบูลย์กิจ
เบอร์แฟกซ์: 
053-752322
กิจกรรมและโครงการ: 
การบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรม การสนับสนุนทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504