ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนขัติยะวงษา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนขัติยะวงษา
ที่อยู่: 
โรงเรียนขัติยะวงษา ต.เหนือเมืองอ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
043-512951, 043-518959, 081-0527374
ผู้ประสานงาน: 
น.ส. ปราถนา สังฆะมณี ประธานชมรม, นายสมาน ปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทูบีนัมเบอร์วัน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าใหม่ให้มีความรักในสถาบัน มี ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด ปัญหาทางเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน 3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันด้านต่างๆกับหน่วยงานและชุมชน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศและโรคเอดส์ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานอื่นๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

1.  อาสาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกัน   เรื่องยาเสพติด เรื่องเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน
2.  อาสารณรงค์ป้องกันด้านต่างๆ กับหน่วยงานและชุมชน