วัดมณีคีรีวงก์ จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดมณีคีรีวงก์ จันทบุรี
ที่อยู่: 
ม.6 ต.ซึ้ง อ.ขลุง
จังหวัด: 
จันทบุรี
ผู้ประสานงาน: 
นายประสาน เขมะสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม