วัดป่าจันทวนาราม จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดป่าจันทวนาราม จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.ห้องแซง ม. 11 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระครูสุตลังการ
กิจกรรมและโครงการ: 
1. จัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ปีละ 2 รุ่น ๆละ 160 คน 2 วัน 3 คืน 2. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเผ่าภูไท มีการตั้งชมรม เช่น ชมรมเขยสู่ ชมรมพ่อตา เป็นต้น 3. การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ 4. การพัฒนาวัดให้น่าอยู่โดยพสกนิกร 5. สร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเหล้า บุหรี่ โดยได้วางกติกาว่า วัดนี้ปลอดเหล้าบุหรี่
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

1. หน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา การศึกษาของพระภิกษุ - สามเณร/ธรรมบาลี การศึกษาปริยัติ
2. หน่วยฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม
3. เป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. สำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเภอเลิงนกทา
5. บำบัดผู้ติดยาเสพติด/สร้างกลุ่มเยาวชนผู้นำ
6. วัดต้นแบบ (คนรักษ์วัด)
7. โครงการสมุนไพรในวัด