วัดนาโป่ง จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดนาโป่ง จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.นาโป่ง ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระครูชินิธรรมปริมล
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 2. โครงการวัดอุทยานการศึกษา 3. โครงการวัดพัฒนาตัวอย่าง 4. โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 5. โครงการปฏิบัติธรรมจริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
3. เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
4. เพื่อเป็นที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน