สมาคมประชาสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมประชาสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
1729/9 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายหม่อม โคตะ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการกีใ สร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศล ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ