ศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
ที่อยู่ของหน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเสาไห้
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-391246
ผู้ประสานงาน: 
นายสมนึก ปลาทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกด้าน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - การช่วยเหลือสังคม
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน