ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีแก้ว จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีแก้ว จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
วัดศรีสะแก้ว เทศบาลตำบลนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
ผู้ประสานงาน: 
นายณรงค์ ทุยไชยสงค์
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
3.เพื่อให้เด็กมีความพร้อมเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน