ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง จ.ชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง จ.ชัยนาท
ที่อยู่: 
วัดโบสถ์รษฎร์บำรุง ม.2 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-471814
ผู้ประสานงาน: 
พระครูโสภณ พัฒนวิชัย ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
- ส่งเสริมและพัฒนา ทะนุบำรุงศาสนา - ส่งเสริมด้านธรรมะ จริยธรรม คุณธรรมอบรมจิตบวชสามเณรภาคฤดูร้อน บวชเนกขัมมะ - ส่งเสริมการจัดสวัสดิการครอบครัว สงเคราะห์ครอบครัวระดับชุมชน หมู่บ้าน - สร้างความช่วยเหลือ สามัคคีซึ่งกันและกัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- ส่งเสริมและพัฒนา ทะนุบำรุงศาสนา
- ส่งเสริมด้านธรรมะ จริยธรรม  คุณธรรม
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการครอบครัว
- ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ