ชมรมบ้านรักษ์ธรรม

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมบ้านรักษ์ธรรม
ที่อยู่: 
87/4 หมู่8 ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
จังหวัด: 
ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน: 
อาจารย์รัตนาภรณ์ วงษ์แก้ว ประธานชมรมบ้านรักษ์ธรรม
กิจกรรมและโครงการ: 
การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม

เป็นหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลากหลายทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิร่วมตัวกัน เป็นอาสาสมัครจัดตั้งชมรม "บ้านรักษ์ธรรม"เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ต่อเนื่องกับทางโรงเรียน โดยการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นกับสมาชิก ในครอบครัว โดยใช้หลักธรรม