อาสาบูรณชนบทเพื่อพัฒนาชนบท (บ.พ.ช.)

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาบูรณชนบทเพื่อพัฒนาชนบท (บ.พ.ช.)
ที่อยู่: 
192 หมู่ที่ 13 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
0-5647-1984, 0-9839-6129
ผู้ประสานงาน: 
นายจตุพล พรหมอาภรณ์ ประธานศูนย์ประสานงานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายผู้นำชุมชน ,ผู้นำองค์กรชุมชน ,และประชาชนผู้นำอาสาสมัคร ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในการประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วม กิจกรรมงานสงเคราะห์ การให้ข้อมูลข่าวสาร และขอสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งการแก้ปัญหาปัญหาสังคมร่วมกัน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอาสาสมัครอย่างมีความสุข มีความพร้อมและสนใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน