สโมสรไลออนส์ สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ สระบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานชั่วคราว โรงแรมเกียวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-222022, 081-4516847
ผู้ประสานงาน: 
นางอรุณศรี ชมเชย
เบอร์แฟกซ์: 
036-312238
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชน บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา 2.บริการด้านโรคต้อกระจก โปลิโอ เบาหวาน และสาธารณสุขมูลฐาน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 4.พัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมไทย 5.จัดสร้างถาวรวัตถุเพื่อสาธารณประโยชน์ท้องถิ่น 6. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยเฉพาะช่วยเหลือคนพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
1.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
2.ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
3.พัฒนาคุณภาพชีวิต
4.ให้ความร่วมมือกับทางราชการ