สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระพุทธบาท ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระพุทธบาท ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.หนองยาง ม.3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระวินัยสุนทรเมธี เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทุกปี 2. โครงการแห่พวงมาลัย 3. โครงการอุทธยานการศึกษา 4. โครงการพัฒนาวัดต้นแบบ 5. โครงการอบรมครูกัลยานิมิตร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
สันทนาการ การท่องเที่ยว
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
3. เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
4. เพื่อเป็นที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน

รับอาสาให้ช่วยงาน
    - ด้านการพัฒนาเป็นวัดต้นแบบ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
    - เสียสละเวลาเพื่อส่วนร่วมได้