สำนักปฏิบัติธรรม วัดนาเวียง จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักปฏิบัติธรรม วัดนาเวียง จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
บ.นาเวียง ม.6 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
พระครูเกษมคุณากร เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทุกปี 2. โครงการสวนสมุนไพรในวัด 3. โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด สร้าภูมิคุ้มกันยาสมุนไพร 3 ราก 4. โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 5. โครงการอุทธยานการศึกษา 6. โครงการวัดต้นแบบ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อเป็นที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
3. เพื่อเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
4. เพื่อเป็นที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายทางใจ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - ด้านความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - เสียสละเวลาเพื่อส่วนร่วมได้