สมาคมหนุนนำใจไทยอีสาน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมหนุนนำใจไทยอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
4/1-2 บ้านค้อ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายคริสเตียน บุญหล้า
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือเด็กกำพร้าภาคอีสาน ช่วยเหลือคนยากจน สงเคราะหืผู้ยากไรประชาชนภาคอีสาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้