องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครปฐม]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครปฐม]
จังหวัด: 
นครปฐม
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

 

เลขที่  ๔๒/๑๓๐ หมู่ที่ ๕  ซอยศรีเสถียร  ถนนเพชรเกษม
 ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ๗๓๒๑๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรบางเลน

 

เลขที่  ๗๘-๗๙  หมู่ที่ ๖  ตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๓๐

 

มูลนิธิหลวงพ่อเปิ่นเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านลานแหลม

 

เลขที่  ๒  หมู่ที่ ๔  ตำบลวัดละมุด  อำเภอนครชัยศรี   
 จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๒๐

 

มูลนิธิสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว

 

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

 
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐
 
มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ   ตำบลคลองโยง   อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐
 
ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยห้วยพระ
 
เลขที่ ๑๑๗  หมู่ที่ ๒  ตำบลห้วยพระ  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๕๐
 
ชมรมผู้สูงอายุวัดกงลาด –วัดทุ่งผักกูด
 
วัดกงลาด  หมู่ที่ ๕  ตำบลห้วยด้วน  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๕๐
 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านโพธิ์ศรี
 
เลขที่ ๗๒  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลดอนข่อย  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๔๐
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนข่อย
 
อาคารที่ทำการ อบต.ดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน 
 จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๔๐
 
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครปฐม
 
เลขที่ ๑๗/๖  หมู่ที่ ๓  ตำบลศรีษะทอง  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๒๐
 
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครชัยศรี
 
เลขที่ ๕  หมู่ที่ ๓  ตำบลนครชัยศรี   อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๒๐
 
มูลนิธิโรงเรียนวัดพระงาม (สวนอินทร์อนุสรณ์)
 
เลขที่ ๔๑  ถนนริมคลองเจดีย์บูชา  ตำบลพระปฐมเจดีย์
 อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   ๗๓๐๐๐
 
มูลนิธิโรงเรียนเทศบาล ๓  (สระกะเทียม)
 
เลขที่ ๑๓๗/๑  ถนนราชวิถี  ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐
 

สมาคมผู้ปกครองครู และศิษย์เก่าอนันต์ฯ-ไร่ขิงวิทยา

 

เลขที่ ๕๓  หมู่ที่ ๒  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๒๑๐

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

 

สมาคมศิษย์เก่าเจี้ยนหัว

นายปัญจพงษ์ เจนทรัพย์วิวัฒน์

เลขที่ ๙๑   หมู่ที่  ๒  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๙๐

034 399 263

มูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัวบางหลวง

นายเกรียงศักดิ์ ธนะจินดาวงษ์

เลขที่ ๙๑   หมู่ที่  ๒  ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๙๐

034 399 263

มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์

นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์

เลขที่ ๒๕   หมู่ที่  ๓   ตำบลวัดสำโรง   อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๒๐

034 338 413

สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐม

นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์

เลขที่ ๓๕/๑   หมู่ที่  ๑ ตำบลมาบแค    อำเภอเมือง           
จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐

034 244 368

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์เมืองนครปฐม

นายจำรัส สิงห์ทอง

เลขที่ ๒๘๓-๒๘๕    ถนนทหารบก   ตำบลบ่อพลับ   อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  ๗๓๐๐๐

034 241 742

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การเกษตรสามพราน

นายโพธิ์ พลอยเพชร

เลขที่ ๗๐/๑   หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐

034 311 374

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส. สำนักงานจังหวัดนครปฐม ๑

นายใจ ห้วยหงษ์ทอง

เลขที่ ๔๑๓  ถนนเทศา  ตำบลพระประโทน  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐

034 212 607

บ้านสวนเด็ก

รศ. ลิขิต กาญจนาภรณ์

เลขที่ ๔๑๕   หมู่ที่ ๑   ถนนไผ่เตย  ตำบลห้วยจระเข้   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  ๗๓๐๐๐

034 212 140