องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชัยภูมิ]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชัยภูมิ]
จังหวัด: 
ชัยภูมิ
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพระฤทธิฦาชัย

นายสมควร สกุลอนันต์

เลขที่ ๕๙  หมู่ที่ ๒ ถนนรุ่งเรืองศรี   ตำบลบ้านชวน
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๖๐

044 859 457

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

เลขที่ ๑๒  ถนนบรรณาการ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐

044 811 444

สมาคมคนตาบอดจังหวัดชัยภูมิ

นายทนงค์ มานะหาญ

เลขที่ ๒๔๔/๑๑๘ หมู่บ้านราชพฤกษ์  หมู่ที่ ๗   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐

044 817 948

ชมรมครูอาวุโสคุรุสภาจังหวัดชัยภูมิ

นายชนะ ขาวประภา

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐

044 812 661
สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ
นายสมเกียรติ คงกะพี้
เลขที่ ๙๔/๑   หมู่ที่  ๖  ถนนชัยภูมิ- นครสวรรค์ ตำบลตลาดแว้ง   อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๗๐
044 839 766
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดชัยภูมิ
นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐
081 977 3109
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก
นายกิตตินันท์ โพธิ์นอก
เลขที่ ๑๒๘  หมู่ที่ ๕ ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๓๐
 
ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองนาแซง 
นายคำ ไตรเสนีย์
ศาลาเอนกประสงค์วัดตาลนาแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐
081 977 0975
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  หมู่ ๑๑
นายทองอยู่ ครัวจัตุรัส
เลขที่ ๒๙  หมู่ที่ ๑๑ ถนนบ้านค่าย – กุดตุ้ม ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๖๔๐
044 800 367
กลุ่มเกษตกรเลี้ยงปูนาบ้านค่าย ม.๑๑
นายสุดใจ มีหมื่นไวย์
เลขที่ ๖๖  หมู่ที่ ๑๑ ถนนบ้านค่าย – กุดตุ้ม ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๒๔๐
081 074 5923
กลุ่มออมทรัพย์เกษตรพัฒนา
นายกิตติศักดิ์ อ่อนชัย
เลขที่ ๑๒๓   หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังตะเฆ้   อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๒๕๐
081 997 1039
กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านส้มป่อย ม. ๑๒ 
นางประสาน ภิรมย์กิจ
เลขที่ ๒๐๕  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๓๐
044 803 395
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
นายกว่าง ความหมั่น
เลขที่ ๑๐๔/๑   หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย   อำเภอเมือง        จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๔๐
089 023 8618
กลุ่มเกษตรกรโคขุนชีลอง หมู่ ๑
นายบงกฎ คุ้มพวก
ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ ๑๑๕/๒  หมู่ที่ ๑ ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  ๓๖๐๐๐
044 836 309

ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจังหวัดชัยภูมิ

นายอนันตศักดิ์ ทองมีศรี

เลขที่ ๓๐  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๕๐

086 225 5909

พุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิ 

นายวิรันทร์ สีหวาทะ

เลขที่ ๑๗๙   วัดทรงศิลา ถนนราชทัณฑ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  ๓๖๐๐๐

044 811 010

เครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองชัยภูมิ

นายสากล บุญรนาว์

เลขที่ ๘๕   หมู่ที่ ๓ ถนนชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๐๐๐

044 830 076

สมาพันธ์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริภาคอีสาน

นายสกุณทอน สุริยันต์

เลขที่ ๒๐๕   หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น  อำเภอบ้านแท่น      จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๙๐

 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาหนองทุ่ม 

นายธวัชชัย คงนาวัง

เลขที่ ๗๙  หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๕๐

 

เครือข่ายสตรีอุตสาหกรรม

นางประภาวัลย์ เรืองธนารัตน์

เลขที่ ๖๖/๔  หมู่ที่ ๑  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  ๓๖๒๓๐

044 857 039

สมาคมอนุรักษ์รถโบราณพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

นายประกาย เด็ดขุนทด

เลขที่ ๒๑๒/๑  หมู่ที่ ๗ ซอยคุ้มภักดีนิเวศ  ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  ๓๖๐๐๐

044 813 268

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดชัยภูมิ

นายชนะ ขาวประภา

สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ถนนทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๐๐๐

085 161 7359