องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เชียงราย]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เชียงราย]
จังหวัด: 
เชียงราย
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

คริสตจักรข่าวดี

นายศรีมูล ชัยวังเย็น

เลขที่ ๓๑/๑  หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๑๐

089 838 5115, 089 559 4126

มูลนิธิพันธกิจเมตตา

นายเกษม พุฒชา

เลขที่ ๑๙๓   หมู่ที่ ๔ ตำบลนางแล  อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๐๐

053 705 273

มูลนิธิเรือนร่มเย็น

นางเตืนใจ ดีเทศน์

เลขที่ ๖๑  หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๓๐

053 668 063

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

นางสาวสุขใจ สุขสถิตย์

เลขที่ ๑๒๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง      จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐

053 758 658
ศูนย์คริสเตียนบริการเชียงราย
นางสาวดรุณี พลประสิทธิ์
เลขที่ ๔๖๓/๓  ถนนสิงหไคล  อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐
053 311 321
ศูนย์ข่าวประเสริฐอาข่าในไทย
นายทรงศักดิ์ ไพรรำพึงสกุล
เลขที่ ๑๘๑  หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๑๐
053 653 036
มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม
นายสุพจน์ พันธ์อ้น
เลขที่ ๑๔๔  หมู่ที่ ๔ ตำบลริมกก  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๐๐
053 719 392
โครงการอาข่าเมดิเคิ้ลคลินิก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนอาข่า
 
เลขที่ ๓๑๕  หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๒๕๐
 
สโมสรซอนต้าสากลเชียงราย
นางอุดมศรี ศิริบุญมา
เลขที่ ๓๗๖   ถนนบรรพปราการ  ตำบลเวียง
อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐
053 711 324
มูลนิธิรักษ์อาข่า 
นายยศพงษ์ กู่แก้วเกษม
เลขที่ ๑๑๕  หมู่ที่ ๒ ตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  ๕๗๐๐๐
053 713 169
การบ้านพักพระพร
นายรังสี คำมูล
เลขที่ ๒๗๕  หมู่ที่ ๕ ตำบลนางแล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๐๐
053 705 305
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย 
นางพิมพา พุกเนียม
เลขที่ ๙๑๖/๑  ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง  อำเภอเมือง   
จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  ๕๗๐๐๐
053 715 690
สภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย
นายเลื่อน ธนะเพทย์
หมู่ที่ ๓  ซอยชุมชนทวีรัตน์  ถนนแม่ฟ้าหลวง  ตำบลริมกกอำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๐๐๐
053 716 943
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
นางสาวอำไพ อินทวงศ์
เลขที่ ๓๑๓  หมู่ที่ ๖ ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  ๕๗๐๐๐
053 712 838

บ้านฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสงเคราะห์คนยากจน

นายยุกฟุ้ง แซ่หว่อง

เลขที่ ๙๕   หมู่ที่ ๑๒ ถนนบ้านใหม่สันติ ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๑๐

053 765 5386

บ้านพักอิมมานูเอลเด็กหญิงแม่สาย

นางนิชนันท์ จันต๊ะอุด

เลขที่  ๑๓๐  หมู่ที่ ๕  ซอย ๑๐ ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๓๐

081 030 2821, 053 734 508

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

นายวรพจน์ หล่อภัทรพงศ์

เลขที่  ๖๒๐/๒๕   ถนนธนาลัย ตำบลเวียง  อำเภอเมือง     
จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐

053 719 167

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย

นางพาณี จินดาวงศ์

เลขที่  ๔๖๓/๑   ถนนวิเศษเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐

053 711 276

มูลนิธิแม่น้ำแห่งชีวิต

นายแพ็ท ไลน์ วิลเลอร์

เลขที่  ๘๙   หมู่ที่ ๖ ซอย ๓  ถนนโป่งพระบาท   ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๐๐

053 702 954

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมล้านนาไทยสายใยชุมชนเชียงราย

นายเลื่อน ธนะเพทย์

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนสิงหไกล  ตำบลรอบเวียงอำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐

053 717 420

มูลนิธิสร้างสรรค์อาข่า

นายชัยยศ ภู่แก้วเกษม

เลขที่  ๒๘๐  หมู่ที่ ๒๑   ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐

053 726 651

มูลนิธิพันธกิจพระพรเชียงราย

นายพิษณุ หิรช์กุล

เลขที่  ๖๖๔   หมู่ที่  ๖ ตำบลริมกก  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๐๐

081 530 1090

บ้านพักวาคาทาเกะ,บ้านพักแม่กรณ์,บ้านพักฟูจิยาม่า

นายโยฮัน เซ้อเหม่อ

เลขที่  ๔๐๓  หมู่ที่  ๓ ตำบลริมกก  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๐๐

053 718 917

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน

นายสมภพ จันทรากา

เลขที่  ๑๘๖  หมู่ที่  ๔  ซอย ๖  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๓๐

053 733 186

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบ้านสีขาว

นายสวัสดิ์ บัวเย็น

เลขที่  ๒  หมู่ที่  ๓  ตำบลเวียง  อำเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๗๐

081 672 1377

โครงการบ้านพักนักเรียนชาวเขา เพื่อการศึกษา

นางลาวัลย์ พรหมวงศ์ศักดิ์

เลขที่  ๖๖๙   หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   ๕๗๒๖๐

053 789 455

มูลนิธิกระจกเงา

นายสมบัติ

เลขที่  ๒๔๑   หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   ๕๗๑๐๐

053 737 412

สมาคมสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

นางสลักจฤฎดี ติยะไพรัช

บ้านป่าซาง  หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านดู่   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   ๕๗๐๐๐

053 711 602